User Tools

Site Tools


101-k-nh-m-ng-th-nh-th-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-k-nh-m-ng-th-nh-th-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​i><​b>​Kính Mừng Thánh Thể</​b></​i>​ (Latinh: <​i>​Ave verum corpus</​i>​) là một bài thánh ca chủ đề về Thánh Thể mà nhiều nhạc sĩ khác nhau đã sáng tác, nhưng bản nổi tiếng nhất có lẽ là của Wolfgang Amadeus Mozart. ​
 +</p>
  
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011050625
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.061 seconds
 +Preprocessor visited node count: 203/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7583/​2097152 bytes
 +Template argument size: 152/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 664 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​48.561 ​     1 -total
 + ​80.61% ​  ​39.144 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​78.33% ​  ​38.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R&#​7845;​t_s&#​417;​_khai
 + ​59.84% ​  ​29.057 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​14.97% ​   7.269      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Stub
 +  6.28%    3.048      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1448443-0!canonical and timestamp 20181011050624 and revision id 41162354
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-k-nh-m-ng-th-nh-th-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)