User Tools

Site Tools


101-jur-jin-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-jur-jin-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Jurojin.jpg/​220px-Jurojin.jpg"​ width="​220"​ height="​297"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​3b/​Jurojin.jpg 1.5x" data-file-width="​237"​ data-file-height="​320"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Thọ Lão Nhân</​b>​ hay <​b>​Thọ Lão Nhơn</​b>​ (chữ Hán: 壽老人, Nhật ngữ: Jurōjin) là một trong Thất Phước Thần Nhật Bản, theo như niềm tin Đạo giáo. Ông là vị tiên của sự trường thọ.
 +</​p><​p>​Trong các hình vẽ luôn thấy ông cầm trên tay một cây gậy và một cái quạt. Ông được miêu tả là một ông lão với bộ râu dài bạc trắng với một cái trán cao bị hói, chiếc gậy của ông được buộc cùng với một cuộn giấy trên đó có ghi tuổi thọ của mọi vật sống trên đời. Con hươu-một biểu tượng của sự tràng sinh, thường (nhưng không phải luôn luôn) đi theo ông với tư cách là một sứ giả đưa tin, cũng như một vài loài sống lâu như bạch hạc và rùa. Thọ Lão Nhân thường được đồng nhất với một vị tiên khác là Phước Lộc Thọ. Theo một số truyền thuyết thì hai vị tiên này sống cùng một cơ thể.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181018060958
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.093 seconds
 +Preprocessor visited node count: 259/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22594/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 751 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​45.666 ​     1 -total
 + ​68.96% ​  ​31.492 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Jmyth_navbox_long
 + ​63.31% ​  ​28.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​25.63% ​  ​11.703 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​21.50% ​   9.817      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.02% ​   4.576      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.01%    2.286      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405643-0!canonical and timestamp 20181018060958 and revision id 26624114
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-jur-jin-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)