User Tools

Site Tools


101-hu-nh-v-n-be-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-hu-nh-v-n-be-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Huỳnh Văn Be</​b>​ (sinh 1949) là một cựu chính khách Việt Nam. Ông từng giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, thuộc đoàn đại biểu Bến Tre<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ông sinh ngày 10 tháng 11 năm 1949, quê quán tại xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam), tỉnh Bến Tre. Trước khi được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, hàm Đại tá.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1317
 +Cached time: 20181011203931
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.214 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1045/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18667/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1172/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3514/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.65 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 178.692 ​     1 -total
 + ​66.78% ​ 119.334 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​51.59% ​  ​92.178 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.11% ​  ​37.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.88% ​  ​31.942 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​14.55% ​  ​25.998 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​13.22% ​  ​23.624 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  8.20%   ​14.661 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  7.38%   ​13.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.63%    8.266      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462742-0!canonical and timestamp 20181011203931 and revision id 26780200
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-hu-nh-v-n-be-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)