User Tools

Site Tools


101-hu-nh-ng-c-s-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-hu-nh-ng-c-s-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Huỳnh Ngọc Sơn</​b>​ (sinh năm 1951) là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (2007–2016),​ Tư lệnh Quân khu 5 (2005–2007),​ Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, XII, XIII.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Huỳnh Ngọc Sơn sinh ngày 10 tháng 10 năm 1951 tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Vào Đảng ngày 06/8/1971.
 +</​p><​p>​Năm 1965, ông tham gia cách mạng
 +</​p><​p>​Trước năm 2005, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5
 +</​p><​p>​Năm 2005, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 5.
 +</​p><​p>​Tháng 4 năm 2006, ông trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa X.
 +</​p><​p>​Năm 2007, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.
 +</​p><​p>​Tháng 1 năm 2011, ông tái cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.
 +</​p><​p>​Năm 2015, ông được thăng hàm Thượng tướng.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Tháng 4 năm 2016, ông nghỉ hưu.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181011053009
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.121 seconds
 +Preprocessor visited node count: 355/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12934/​2097152 bytes
 +Template argument size: 614/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2098/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.66 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​87.396 ​     1 -total
 + ​45.32% ​  ​39.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​39.69% ​  ​34.689 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​29.15% ​  ​25.478 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ki&#​7875;​m_so&​aacute;​t_t&​iacute;​nh_nh&#​7845;​t_qu&​aacute;​n
 + ​14.47% ​  ​12.647 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​12.90% ​  ​11.271 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.69%    8.472      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.30%    6.380      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  5.60%    4.894      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.38%    2.952      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463420-0!canonical and timestamp 20181011053009 and revision id 37293185
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-hu-nh-ng-c-s-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)