User Tools

Site Tools


101-hu-nh-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-hu-nh-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Huỳnh Đức Hòa</​b>​ (sinh 1954) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, thuộc đoàn đại biểu Lâm Đồng và là nguyên bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ngày 7 tháng 9 năm 2011, ông Huỳnh Đức Hòa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Sau vụ ông Trần Văn Truyền<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, báo Người Cao Tuổi lại công bố về bất động sản của ông Huỳnh Đức Hòa<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Về việc này báo Tuổi Trẻ cũng đã dò hỏi<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Ngày 20 tháng 9 năm 2014, Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thay thế ông Hòa mà đã về hưu vào ngày 1 tháng 8.<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181010202924
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.124 seconds
 +Preprocessor visited node count: 336/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15126/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6717/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​99.000 ​     1 -total
 + ​77.85% ​  ​77.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​66.70% ​  ​66.035 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​16.13% ​  ​15.972 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​14.43% ​  ​14.281 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.86%    9.761      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.83%    5.776      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1464705-0!canonical and timestamp 20181010202923 and revision id 36710240
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-hu-nh-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)