User Tools

Site Tools


101-hu-anh-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-hu-anh-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Huệ Anh Hồng</​b>​ (sinh ngày 03 tháng 2 năm 1960) là nữ diễn viên, người dẫn chương trình người Hồng Kông đầu tiên đoạt giải thưởng <​i>​Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</​i>​ của Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông vào năm 1982
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Gia đình Huệ Anh Hồng chuyển đến Hồng Kông năm 1966. Từ đó, bà bắt đầu tham gia đóng phim. Thời trẻ, bà thường đóng phim điện ảnh võ thuật. Về sau này, bà tham gia hãng TVB và tham gia đóng phim truyền hình và làm người dẫn chương trình.
 +Vai diễn của bà trải dài nhiều thể loại như vai người mẹ hiền, vai võ thuật và cả vai phản diện. Bà là một trong những diễn viên tuổi trung niên được yêu thích nhất tại Hồng Kông.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Phim_.C4.91i.E1.BB.87n_.E1.BA.A3nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_điện_ảnh">​Phim điện ảnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Phim_truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_truyền_hình">​Phim truyền hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181030224017
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.288 seconds
 +Real time usage: 0.352 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1379/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33653/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3277/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1475/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.78 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 224.325 ​     1 -total
 + ​59.17% ​ 132.733 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese-language_singer_and_actor
 + ​53.54% ​ 120.099 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.10% ​  ​38.364 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​16.22% ​  ​36.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.11% ​  ​33.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Imdb_name
 + ​13.62% ​  ​30.560 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.48%   ​16.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​HKFA_Di&#​7877;​n_vi&​ecirc;​n_n&#​7919;​_ch&​iacute;​nh
 +  5.88%   ​13.192 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.80%   ​13.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1456665-0!canonical and timestamp 20181030224016 and revision id 40781815
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-hu-anh-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)