User Tools

Site Tools


101-ho-t-u-i-liu-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ho-t-u-i-liu-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Hoét đuôi ôliu</​b></​i>​ (danh pháp khoa học: <​i>​Zoothera lunulata</​i>​) là một loài chim thuộc họ Hoét, chủ yếu ăn côn trùng, có kích thước trung bình được tìm thấy chủ yếu ở đông nam Australia và Tasmania. Loài chim này có thân dài khoảng 27–29 cm,​ trung bình dài khoảng 28 cm và nặng khoảng 100 gam<sup id="​cite_ref-BIB_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Người ta ước tính rằng quần thể phân bố rộng này là lớn, mặc dù không có kiểm đếm chính thức nào đã từng được thiết lập<​sup id="​cite_ref-fact_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Chúng sinh sống trong khu vực cây bụi, rừng, và rừng mưa<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Đây là loài chim không di cư. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá của con người đối với môi trường sống tự nhiên của nó, nhưng do phạm vi phân bố là rất lớn nên tác động là không đáng kể. Nó có màu từ màu nâu tới màu ô liu, với một vòng trắng quanh mắt và các sọc màu đen trên lưng, đuôi, đầu. Mặt bụng nhạt màu hơn với các mép viền sẫm màu. Cánh có một dải tối chạy dọc theo chiều dài mặt trong<​sup id="​cite_ref-BIB_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011153940
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.190 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1516/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14724/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1318/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1664/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 930 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 149.402 ​     1 -total
 + ​78.29% ​ 116.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​39.10% ​  ​58.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.86% ​  ​26.682 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.42% ​  ​18.555 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Passeriformes-stub
 + ​10.16% ​  ​15.180 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.86%   ​11.744 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.59%    8.346      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.23%    7.807      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  1.97%    2.947      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1402981-0!canonical and timestamp 20181011153939 and revision id 24223231
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ho-t-u-i-liu-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)