User Tools

Site Tools


101-ho-n-s-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ho-n-s-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hoàn Sở</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​桓楚</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Huán Chǔ</​span></​i>​) là một chính quyền tồn tại ngắn ngủi do tướng Hoàn Huyền thành lập vào thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Chính quyền này tồn tại từ năm 403 đến năm 404.
 +</​p><​p>​Năm Nguyên Hưng thứ hai (403) dưới thời Tấn An Đế trị vì, Sở vương Hoàn Huyền khống chế triều đình trung ương Đông Tấn và chiếm đoạt chính quyền. Ngày 21 tháng 11 (ngày 20 tháng 12 năm 403 dương lịch), An Đế dâng ngọc tỉ, nhường ngôi cho Hoàn Huyền. Ngày 3 tháng 12 (ngày 1 tháng 1 năm 404 dương lịch), Hoàn Huyền chính thức xưng đế, đặt quốc hiệu là "​Sở",​ cải niên hiệu thành "Vĩnh Thủy"​. Để phân biệt giữa quốc hiệu Sở và chính quyền, các sử gia gọi chính quyền mà Hoàn Huyền lập ra là "Hoàn Sở".
 +</​p><​p>​Trên danh nghĩa, Hoàn Sở sau khi thành lập trực tiếp kế thừa lãnh thổ của Đông Tấn, song thực tế thì phạm vi thế lực chỉ bao gồm vùng trung hạ du Trường Giang ở phía đông Giang Lăng (nay là Giang Lăng, Hồ Bắc). Năm 404, Lưu Dụ đã lãnh đạo một số danh tướng khởi binh cần vương, quân Sở không địch nổi, Hoàn Huyền phải rút khỏi Kiến Khang và đem theo An Đế chạy về phía tây đến Giang Lăng. Cuối năm đó, Hoàn Huyền bại trận chết, em họ là Hoàn Khiêm (桓谦) đem quốc tỉ trả lại cho An Đế, Hoàn Sở diệt vong.
 +</​p><​p>​Sau khi Hoàn Sở diệt vong, gia tộc họ Hoàn vẫn liên tục đối kháng với quân triều đình Đông Tấn tại vùng trung du Trường Giang, song một vài năm sau đã bị tiêu diệt.
 +</p>
  
 +
 +<​center>​
 +</​center>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181015003519
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.099 seconds
 +Preprocessor visited node count: 398/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19013/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 410/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​53.090 ​     1 -total
 + ​40.80% ​  ​21.662 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chart
 + ​38.06% ​  ​20.206 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 +  5.79%    3.074      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.73%    2.511      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7853;​p_l&#​7909;​c_qu&#​7889;​c
 +  3.38%    1.795      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chart/​end
 +  2.35%    1.247      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chart/​start
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1395836-0!canonical and timestamp 20181015003519 and revision id 39682250
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ho-n-s-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)