User Tools

Site Tools


101-h-v-n-kho-t-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-v-n-kho-t-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hà Văn Khoát</​b>​ (sinh năm 1955), người Tày, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Bắc Kạn.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ông từng phục vụ trong ngành Công an, quân hàm Thiếu tướng, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn. Sau đó ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn.
 +</​p><​p>​Ngày sinh: 20/1/1955
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Tày
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn , Bắc Kạn
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn, tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 25/5/1975
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Bắc Kạn
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa VII, VIII
 +</​p><​p>​Phụ chú: Nghỉ hưu từ 01/03/2015 theo Quyết định số 1571-QĐNS/​TW ngày 15/12/2014
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181013043349
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.070 seconds
 +Preprocessor visited node count: 209/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6380/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1022/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.631 ​     1 -total
 + ​64.50% ​  ​33.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​56.48% ​  ​29.724 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​28.26% ​  ​14.876 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​25.62% ​  ​13.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​18.33% ​   9.648      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.96%    3.663      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463312-0!canonical and timestamp 20181013043349 and revision id 41849275
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-v-n-kho-t-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)