User Tools

Site Tools


101-h-nh-lang-th-nh-ph-quebec-windsor-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-nh-lang-th-nh-ph-quebec-windsor-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hành lang thành phố Quebec-Windsor</​b>​ là khu vực tập trung đông dân nhất và công nghiệp hóa cao của Canada. Như tên gọi của nó, nó kéo dài từ thành phố Quebec ở phía đông đến Windsor, Ontario ở phía tây, trải dài 1.150 km (710 dặm). Với hơn 18 triệu người, nó chứa 51% dân số của đất nước và ba trong 4 vùng đô thị lớn nhất của Canada theo điều tra dân số năm 2001. Trong tầm quan trọng tương đối của nó đến cơ sở hạ tầng kinh tế và chính trị của đất nước, nó có nhiều điểm tương đồng với Northeast megalopolis Đông Bắc Hoa Kỳ. Tên lần đầu tiên được phổ biến rộng rãi bởi tuyến Via Rail, chuyên chở hành khách bằng đường sắt thường xuyên trong Hành lang thành phố Quebec-Windsor trên tuyến đường của nó có tên là "Hành lang".
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Hành lang này kéo dài từ thành phố Quebec, Quebec ở đông bắc đến Windsor, Ontario ở tây nam, chạy theo hướng bắc của sông Saint Lawrence, hồ Ontario và hồ Erie.
 +Các khu vực đô thị chính dọc theo hành lang bao gồm: ​
 +</p>
 +
 +<​p><​br/>​Các khu vực đô thị đáng kể khác gồm có: Lévis, Cornwall, Brockville, Kingston, Belleville, Niagara Falls, Chatham–Kent,​ Sherbrooke, Laval, Gatineau, Peterborough,​ Guelph, Brantford, Barrie, và Sarnia.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181016174604
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.308 seconds
 +Real time usage: 0.394 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2653/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26004/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2217/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.100/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 331.094 ​     1 -total
 + ​75.51% ​ 250.024 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​49.93% ​ 165.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.28% ​  ​53.887 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​11.48% ​  ​38.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  7.46%   ​24.685 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.15%   ​17.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  5.13%   ​16.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Canada
 +  4.00%   ​13.239 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  3.83%   ​12.691 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405005-0!canonical and timestamp 20181016174604 and revision id 22240286
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-nh-lang-th-nh-ph-quebec-windsor-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)