User Tools

Site Tools


101-h-ng-th-nh-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-ng-th-nh-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Hưng Thành</​b>​ là một phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường Hưng Thành có diện tích 4,8 km², dân số năm 2008 là 6289 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1310 người/​km².
 +</​p><​p>​Phường có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đông Bắc giáp phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang</​li>​
 +<​li>​Đông giáp phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang</​li>​
 +<​li>​Đông Nam giáp xã An Tường, thành phố Tuyên Quang</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Kim Phú, huyện Yên Sơn</​li>​
 +<​li>​Bắc giáp phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.</​li></​ul><​p>​Phường Hưng Thành được thành lập vào ngày 03 tháng 9 năm 2008 trên cơ sở toàn bộ xã Hưng Thành của thị xã Tuyên Quang.<​sup id="​cite_ref-ND_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​Quốc lộ 2 và quốc lộ 37 giao nhau tại địa bàn phường Hưng Thành. Phường giáp với sông Lô ở một đoạn phía đông.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181010175841
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.229 seconds
 +Preprocessor visited node count: 928/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37383/​2097152 bytes
 +Template argument size: 918/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2265/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 186.428 ​     1 -total
 + ​54.95% ​ 102.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​49.69% ​  ​92.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.92% ​  ​37.141 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.15% ​  ​35.703 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&#​7883;​_x&​atilde;​_Tuy&​ecirc;​n_Quang
 + ​16.39% ​  ​30.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.57% ​  ​21.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.36%   ​13.720 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.11%   ​11.386 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.97%   ​11.138 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1244827-0!canonical and timestamp 20181010175840 and revision id 40660329
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-ng-th-nh-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)