User Tools

Site Tools


101-h-ng-nam-th-nh-ph-h-ng-y-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-ng-nam-th-nh-ph-h-ng-y-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Hồng Nam.</​div>​
 +<​p><​b>​Hồng Nam</​b>​ là một xã thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Hồng Nam có diện tích 3,67 km², dân số năm 1999 là 3828 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1043 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Hồng Nam nằm dọc phía bên trong đê Sông Hồng gồm các làng: Nễ, Hà, Kỳ, Vông, Bầu, Hôm, Tiểu. Làng Vông là trung tâm hành chính xã, trụ sở Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân.
 +</​p><​p>​Xã Hồng Nam có một số di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng như: Miếu thờ Lê Như Hổ (Thời Nhà Mạc, phòng Hàm Lưỡng quốc thượng thư) thuộc làng Vông, Chùa Nễ Châu. Hiện tại quần thể di tích Lê Như Hổ còn gồm: Lăng Lê Như Hổ, Miếu thờ, hậu cung và đình làng đã được nhân dân trong làng tôn tạo lại nhưng chỉ còn miếu thờ là giữ nguyên bản.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy.">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181011035135
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 993/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39104/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1010/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1595/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.45 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 198.414 ​     1 -total
 + ​52.42% ​ 104.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.55% ​  ​92.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.78% ​  ​39.239 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.50% ​  ​30.760 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 + ​14.81% ​  ​29.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.73% ​  ​25.256 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​11.44% ​  ​22.707 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​10.85% ​  ​21.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.54%   ​14.969 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_H&#​432;​ng_Y&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1244678-0!canonical and timestamp 20181011035135 and revision id 40660635
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-ng-nam-th-nh-ph-h-ng-y-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)