User Tools

Site Tools


101-h-ng-c-chi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-ng-c-chi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hà Ngọc Chiến</​b>​ (sinh năm 1957, tại Cao Bằng) là một chính trị gia người Việt Nam, dân tộc Tày. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Việt Nam, và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội , nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Ngày sinh: 11/12/1957. Quê quán: Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Hiện cư trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 27/​5/​1980. ​
 +</​p><​p>​Ông từng là đại biểu hội đồng nhân dân Tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016. ​
 +</​p><​p><​br/>​Ngày 5/4/2016, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Việt Nam.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181101034622
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.205 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1340/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14732/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1959/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1430/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.916 ​     1 -total
 + ​80.75% ​ 146.087 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​69.54% ​ 125.816 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​26.30% ​  ​47.580 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 + ​17.62% ​  ​31.884 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y
 + ​15.00% ​  ​27.140 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.65% ​  ​24.698 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 + ​12.90% ​  ​23.346 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.00% ​  ​18.095 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​ng&​agrave;​y
 +  7.80%   ​14.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tu&#​7893;​i_theo_ng&​agrave;​y
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463194-0!canonical and timestamp 20181101034622 and revision id 40331285
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-ng-c-chi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)