User Tools

Site Tools


101-h-m-nh-tr-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-m-nh-tr-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hà Mạnh Trí</​b>​ (sinh năm 1942) quê quán xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là chính khách Việt Nam. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa IX, X, XI thuộc đoàn đại biểu Thái Bình.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ông là học viên những khóa đầu Trường Cao đẳng kiểm sát sau đó công tác trong ngành kiểm sát, từng giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (1986)<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (1989 - 1992)<​sup id="​cite_ref-vksndtc.gov.vn_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (1992 - 1996)<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (1996 - 2007)<​sup id="​cite_ref-vksndtc.gov.vn_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII khóa VIII, khóa IX.
 +</​p><​p>​Năm 2007 ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181011174625
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.105 seconds
 +Preprocessor visited node count: 277/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8814/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4663/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.463 ​     1 -total
 + ​70.94% ​  ​56.371 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​58.74% ​  ​46.677 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.06% ​  ​17.526 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.01% ​  ​15.903 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​12.09% ​   9.609      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.72%    5.341      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463067-0!canonical and timestamp 20181011174625 and revision id 30838308
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-m-nh-tr-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)