User Tools

Site Tools


101-h-a-th-nh-th-nh-ph-c-mau-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-a-th-nh-th-nh-ph-c-mau-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Hòa Thành</​b>​ là một xã thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Địa giới hành chính xã Hòa Thành:
 +</p>
 +<​ul><​li>​phía Đông giáp</​li>​
 +<​li>​phía Tây giáp</​li>​
 +<​li>​phía Nam giáp</​li>​
 +<​li>​phía Bắc giáp</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Cà Mau chia xã Hòa Thành thành ba xã lấy tên là xã Hòa Thành, xã Hòa Tân và xã Bình Thành</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​94-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HĐBT94_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Hòa Thành của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, xã Hòa Thành của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​21/​1999/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-NĐCP21_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, xã Hòa Thành thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181012031142
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 670/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15951/​2097152 bytes
 +Template argument size: 385/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2253/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 979 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​97.671 ​     1 -total
 + ​50.08% ​  ​48.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​38.92% ​  ​38.011 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.72% ​  ​15.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 + ​15.34% ​  ​14.982 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_C&​agrave;​_Mau
 + ​13.98% ​  ​13.652 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​12.73% ​  ​12.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.02% ​   9.785      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.74%    7.563      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.80%    3.711      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794965-0!canonical and timestamp 20181012031142 and revision id 26506260
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-a-th-nh-th-nh-ph-c-mau-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)