User Tools

Site Tools


101-h-a-t-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-h-a-t-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​c/​c4/​L%C3%B2_thi%C3%AAu_BHH.jpg/​220px-L%C3%B2_thi%C3%AAu_BHH.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​c/​c4/​L%C3%B2_thi%C3%AAu_BHH.jpg/​330px-L%C3%B2_thi%C3%AAu_BHH.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​c/​c4/​L%C3%B2_thi%C3%AAu_BHH.jpg 2x" data-file-width="​350"​ data-file-height="​263"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Toà nhà Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Hoả táng</​b>​ (hay được gọi không trọn nghĩa là <​i>​hỏa thiêu</​i>​ hay <​i>​thiêu</​i>​) là hình thức an táng người chết bằng cách thiêu xác để lấy tro cốt đựng trong hũ, bình hay còn gọi là tiểu. Tuỳ theo từng tôn giáo, tro sau khi hoả táng được chôn cất hoặc đem về thờ tại nhà hoặc gửi vào các nơi thờ phượng (chùa, nhà thờ, đình, miếu...)
 +</​p><​p>​Cũng có nơi sẽ đem rải tro ra sông, hồ, đồi, núi theo nguyện ước của người quá cố.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011072857
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.145 seconds
 +Preprocessor visited node count: 632/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29515/​2097152 bytes
 +Template argument size: 757/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.05 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.003 ​     1 -total
 + ​57.71% ​  ​45.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​i_ch&#​7871;​t
 + ​53.53% ​  ​42.291 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​38.33% ​  ​30.278 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​36.19% ​  ​28.593 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​28.77% ​  ​22.733 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​26.16% ​  ​20.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​18.20% ​  ​14.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.08% ​   8.757      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Icon
 +  3.71%    2.928      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811457-0!canonical and timestamp 20181011072856 and revision id 37225704
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-h-a-t-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)