User Tools

Site Tools


101-giuse-tr-n-m-nh-c-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-giuse-tr-n-m-nh-c-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Giuse Trần Mạnh Cường</​b>​ (sinh 1942) là một Linh mục Công giáo người Việt Nam. Ông cũng là một Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Đắc Lắk.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ông sinh ngày 25 tháng 10 năm 1942, tại Giáo xứ Thọ Ninh, xã Đức Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Chú ruột ông là Linh mục Trần Hanh và người anh trai là Linh mục Trần Anh Kim, đều có những ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời tu hành của ông sau này.
 +</​p><​p>​Năm 1951, ông vào học ở chủng viện, tuy nhiên đến năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Nam và sinh sống tại Sài Gòn. Ông tiếp tục sự nghiệp học hành, đỗ Cử nhân Triết tại Đại học Văn khoa Sài Gòn và vẫn tiếp tục con đường tu trì. Năm 1969, ông thụ phong chức linh mục.
 +</​p><​p>​Hiện tại, ông là linh mục chánh xứ Giáo xứ Đoàn Kết (Giáo phận Ban Mê Thuột), và là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội khóa XII, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181011114730
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.078 seconds
 +Preprocessor visited node count: 220/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6475/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1009/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​60.334 ​     1 -total
 + ​70.56% ​  ​42.571 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​63.31% ​  ​38.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​21.48% ​  ​12.960 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​19.30% ​  ​11.647 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​13.41% ​   8.091      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.69%    4.639      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463210-0!canonical and timestamp 20181011114729 and revision id 36982530
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-giuse-tr-n-m-nh-c-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)