User Tools

Site Tools


101-giuse-l-ng-c-ho-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-giuse-l-ng-c-ho-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Linh mục <​b>​Giuse Lê Ngọc Hoàn</​b>​ (sinh 1941) là một giáo sĩ Công giáo Việt Nam, đương kim Linh mục Chánh xứ Lạc Thành, Giáo phận Bùi Chu (thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Ông cũng là một 
 +đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và XIII, thuộc đoàn đại biểu Nam Định<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Ông sinh ngày 1 tháng 1 năm 1941 tại Giáo xứ Nam Hưng, Giáo phận Bùi Chu (thuộc xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Ông thụ phong Linh mục ngày 8 tháng 12 năm 1963, mang tên Thánh kép là <​b>​Giuse Maria</​b>​. Lễ phong chức do Giám mục Giuse Phạm Năng Tĩnh bí mật thực hiện cho 29 thầy giảng tại đền thánh Phú Nhai. Sau khi thụ phong, ông được bổ nhiệm làm Phó xứ Trung Lao (thuộc xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, Nam Định). Năm 1965, ông được bổ nhiệm Chánh xứ Trung Lao, về sau kiêm quản thêm các xứ Trang Hậu, Nam Hưng, Nam Lạng, và Phú An. Thời gian này, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát chặt chẽ hoạt động tôn giáo, các hoạt động mục vụ bị giới hạn. Chính sách kiểm soát này được chính quyền Việt Nam thống nhất duy trì mãi cho đến năm 1986, ông mới được nới lỏng kiểm soát, được phép tự do thực hiện các hoạt động mục vụ.
 +</​p><​p>​Năm 2005, ông được chuyển sang làm Chánh xứ Cát Phú, đến năm 2008 thì chuyển làm Chánh xứ Lạc Thành cho đến nay.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181013104607
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.097 seconds
 +Preprocessor visited node count: 265/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8122/​2097152 bytes
 +Template argument size: 289/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1922/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​61.431 ​     1 -total
 + ​69.65% ​  ​42.788 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​54.31% ​  ​33.366 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​23.42% ​  ​14.386 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​21.12% ​  ​12.972 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.34% ​   8.807      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.68%    4.102      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  5.56%    3.417      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463328-0!canonical and timestamp 20181013104607 and revision id 30676567
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-giuse-l-ng-c-ho-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)