User Tools

Site Tools


101-gi-ng-v-n-qu-y-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-gi-ng-v-n-qu-y-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Giàng Văn Quẩy</​b>​ (sinh 1946), người Mông, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X và khóa XI, trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ông quê ở xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Ban đầu ông học tập ở Trường Nội trú Dân tộc tỉnh Hà Giang<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ trải qua chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tuyên.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Trong thời gian làm Đại biểu Quốc hội, ông từng phê phán bệnh thành tích của các địa phương khi báo cáo về xóa đói giảm nghèo và ủng hộ tiếp tục thi hành chương trình 135.<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Hiện tại ông đã nghỉ hưu.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Ông cũng là một nhà thơ, nổi tiếng nhất là bài thơ được nhạc sĩ Thanh Phúc phổ nhạc: <​i>​Hát về Quản Bạ quê tôi</​i>​.<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181010172705
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 268/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6163/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3623/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.113 ​     1 -total
 + ​71.17% ​  ​59.148 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​46.30% ​  ​38.481 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​19.30% ​  ​16.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​17.56% ​  ​14.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​12.50% ​  ​10.390 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.37%    7.784      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462978-0!canonical and timestamp 20181010172704 and revision id 38700732
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-gi-ng-v-n-qu-y-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)