User Tools

Site Tools


101-far-cry-phim-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-far-cry-phim-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Far Cry</​b></​i>​ là một bộ phim Đức từ năm 2008 phỏng the trò chơi điện cùng tên. Bộ phim được đạo diễn bởi Uwe Boll với sự tham gia của Til Schweiger.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Jack Carver là một cựu thành viên của lực lượng đặc biệt của Đức. Ông đưa nhà báo Valerie Cardinal đến thăm Bác Max của cô trên một hòn đảo, nơi ông làm việc trong một khu quân sự. Khi họ đến, quái vật do bác sĩ Krieger tạo ra bắt được Valerie. Jack không quan tâm về cô cho đến khi tàu của ông nổ tung lên. Sau khi tàu của ông bị phá hiện ra mục đích thực sự của các cơ sở trên đảo: việc tạo ra các binh sĩ vật biến đổi gen.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Uwe Boll đã đạt được những quyền để quay một bộ phim Far Cry, thừa nhận ngay cả trước khi trò chơi đã được phát hành. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2006, Uwe Boll nói rằng việc sản xuất về Far Cry sẽ bắt đầu tháng 5 năm 2007.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Uwe Boll Films
 +Bản mẫu:Far Cry series
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181101094002
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.147 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1098/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14858/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4641/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 21/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 909 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 122.821 ​     1 -total
 + ​61.71% ​  ​75.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_film
 + ​55.56% ​  ​68.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​34.67% ​  ​42.579 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IMDb_title
 + ​25.25% ​  ​31.014 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Film_date
 + ​19.69% ​  ​24.184 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Plainlist
 +  9.85%   ​12.092 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Start_date
 +  6.21%    7.633      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  6.00%    7.363      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  3.95%    4.846      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_len
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1461077-0!canonical and timestamp 20181101094002 and revision id 31931681
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-far-cry-phim-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)