User Tools

Site Tools


101-do-n-th-c-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-do-n-th-c-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Doãn Thế Cường</​b>​ (sinh năm 1958) là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Hưng Yên.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Doãn Thế Cường sinh ngày 03/3/1958, tại xã Lệ Xá huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
 +</​p><​p>​Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Doãn Thế Cường đã có nguyện vọng xin thôi không tham gia cấp ủy khóa mới.
 +</​p><​p>​Tại kỳ họp thứ 11, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XV đã biểu quyết chấp thuận đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 của ông Doãn Thế Cường.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181101090259
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.194 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1292/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15369/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1710/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3081/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.66 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.708 ​     1 -total
 + ​70.89% ​ 125.271 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​65.52% ​ 115.787 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​22.48% ​  ​39.724 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 + ​19.06% ​  ​33.681 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.03% ​  ​24.793 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y
 + ​13.96% ​  ​24.664 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.17% ​  ​19.736 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 +  8.97%   ​15.846 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R&#​7845;​t_s&#​417;​_khai
 +  8.07%   ​14.268 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​ng&​agrave;​y
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463205-0!canonical and timestamp 20181101090258 and revision id 41126882
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-do-n-th-c-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)