User Tools

Site Tools


101-diablo-2-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-diablo-2-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Diablo II</​b>​ là một trò chơi điện tử nhập vai hành động hack and slash được Blizzard North phát triển và được Blizzard Entertainment phát hành vào năm 2000 cho Microsoft Windows, Mac OS cổ điển và Mac OS X. Trò chơi có chủ đề kinh dị và tưởng tượng đen tối. được David Brevik và Erich Schaefer thiết kế, người cùng với Max Schaefer đóng vai trò dẫn đầu dự án trong trò chơi. Các nhà sản xuất là Matthew Householder và Bill Roper.
 +</​p><​p>​Dựa trên sự thành công của trò chơi trước đó Diablo (1996), Diablo II là một trong những game nổi tiếng nhất năm 2000.<​sup id="​cite_ref-gamespy_review_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Các yếu tố chính góp phần vào sự thành công của Diablo II bao gồm việc tiếp tục các chủ đề tưởng tượng phổ biến từ trò chơi trước đó và truy cập vào dịch vụ chơi trực tuyến miễn phí của Battle.net của Blizzard.<​sup id="​cite_ref-Walter_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Một bản mở rộng cho Diablo II, Diablo II: Lord of Destruction,​ được phát hành vào năm 2001.<​sup id="​cite_ref-battle1_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Phần tiếp theo, Diablo III, được công bố vào năm 2008 và được phát hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2012.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181029154256
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.231 seconds
 +Preprocessor visited node count: 832/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20462/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1462/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5623/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.18 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 203.720 ​     1 -total
 + ​44.04% ​  ​89.728 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_video_game
 + ​41.14% ​  ​83.813 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​30.69% ​  ​62.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.49% ​  ​35.628 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Official_website
 + ​17.22% ​  ​35.084 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 + ​16.51% ​  ​33.642 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vgrelease
 +  6.55%   ​13.346 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  5.23%   ​10.652 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.72%    7.588      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1465462-0!canonical and timestamp 20181029154256 and revision id 41899949
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-diablo-2-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)