User Tools

Site Tools


101-di-n-n-nh-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-di-n-n-nh-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Forum</​b>​ có nhiều nghĩa:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Thông dụng nhất hiện nay nó mang nghĩa một diễn đàn trực tuyến trên Internet.</​li>​
 +<​li>​Nghĩa trên là nghĩa được suy rộng từ một <​i>​forum</​i>​ thời La Mã cổ, đây là một nơi công cộng của một thành phố La Mã mà các công dân có thể tụ họp để thảo luận về bất cứ đề tài nào. Nổi tiếng nhất của các loại <​i>​forum</​i>​ này là Forum Romanum nằm tại Roma.</​li></​ul><​p>​Có rất nhiều địa danh mang tên Forum:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nổi tiếng nhất là Montreal Forum (hay <​i>​Forum de Montréal</​i>​ trong tiếng Pháp), đây là một vận động trường trong nhà tạiMontréal và đã từng là sân nhà của câu lạc bộ khúc côn câu trên băng Montréal Canadiens từ 1924 đến 1996.</​li>​
 +<​li>​Great Western Forum, đây là một vận động trường trong nhà tại Inglewood, California và đã từng là sân nhà của đội bóng rổ Los Angeles Lakers và đội khúc côn cầu trên băng Los Angeles Kings từ 1967 đến 1999.</​li>​
 +<​li>​Thị trấn Blandford Forum tại Anh.</​li>​
 +<​li>​The Forum, đây là thư viện, trung tâm thông tin du lich và văn phòng của BBC tạiNorwich,​ Anh.</​li>​
 +<​li>​Forum Theatre, một nhà hát tại Melbourne, Úc.</​li>​
 +<​li>​London Forum, một "hộp đêm" chơi nhạc sống tại Luân Đôn.</​li>​
 +<​li>​Forum Copenhagen, một trung tâm được dùng cho các cuộc biểu diễn hay hòa nhạc tại Copenhagen, Đan Mạch.</​li></​ul><​p>​Ngoài ra, trong lãnh vực báo chí cũng có rất nhiều tờ báo mang tên Forum
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181010164904
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.097 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1583/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3376/​2097152 bytes
 +Template argument size: 796/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 816 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.755 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 +100.00% ​  ​77.755 ​     1 -total
 + ​66.13% ​  ​51.422 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​31.23% ​  ​24.282 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 + ​28.38% ​  ​22.070 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​26.04% ​  ​20.245 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​17.71% ​  ​13.771 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 +  7.54%    5.862      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +  4.79%    3.728      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_rep
 +  3.66%    2.847      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261683-0!canonical and timestamp 20181010164904 and revision id 26070299
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +</​HTML>​
101-di-n-n-nh-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)