User Tools

Site Tools


101-dardanus-calidus-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-dardanus-calidus-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Dardanus calidus</​b></​i>​ là một loài cua ẩn sĩ.
 +<i>D. calidus</​i>​ có thể dài đến 12 xentimét (4,7 in). Nó sử dụng vỏ sò của loài <​i>​Tonna galea</​i>​ và <​i>​Charonia</​i>​ mà thường trang hoàng bằng hải quỳ <​i>​Calliactis parasitica</​i>​.<​sup id="​cite_ref-Wood_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Mối quan hệ giữa nó và hải quỳ là quan hệ hỗ sinh.<​sup id="​cite_ref-Wood_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​i>​Dardanus calidus</​i>​ là loài ăn các vật chất phân hủy trên đáy biển.<​sup id="​cite_ref-Wood_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​
 +Nó đã được thu thập từ độ sâu hơn 100 mét (330 ft), nhưng thông thường hơn được tìm thấy ở vùng nước nông hơn.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p><​i>​Dardanus calidus</​i>​ đã được mô tả lần đầu bởi Antoine Risso vào năm 1827, với danh pháp <​i>​Pagurus calidus</​i>,​ và đã được chuyển sang chi <​i>​Dardanus</​i>​ bởi Jacques Forest vào năm 1958.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ The larval form <​i>​Glaucothoë rostrata</​i>,​ được mô tả bởi Edward J. Miers vào năm 1881, cũng được ấn định danh pháp <i>D. calidus</​i>​.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181010142440
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 1.137 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1450/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17241/​2097152 bytes
 +Template argument size: 889/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5916/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.088/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1079.738 ​     1 -total
 + ​42.90% ​ 463.251 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​24.39% ​ 263.392 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.73% ​ 256.168 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​22.77% ​ 245.806 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​17.59% ​ 189.933 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 + ​14.36% ​ 155.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.70%   ​50.800 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​TaxonIds
 +  4.67%   ​50.402 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italic_title
 +  2.38%   ​25.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1465126-0!canonical and timestamp 20181010142439 and revision id 25945390
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-dardanus-calidus-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)