User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-c-c-c-u-th-c-a-c-u-l-c-b-liverpool-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-danh-s-ch-c-c-c-u-th-c-a-c-u-l-c-b-liverpool-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Robbie_Fowler.jpg/​170px-Robbie_Fowler.jpg"​ width="​170"​ height="​295"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Robbie_Fowler.jpg/​255px-Robbie_Fowler.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Robbie_Fowler.jpg/​340px-Robbie_Fowler.jpg 2x" data-file-width="​1469"​ data-file-height="​2550"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Robbie Fowler, một trong những cầu thủ lập được nhiều kỷ lục nhất cho câu lạc bộ Liverpool</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Dưới đây là danh sách các cầu thủ đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Liverpool. ​
 +<​i>​Số liệu thống kê chính xác tới ngày 07 tháng 8 năm 2018</​i>​
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Bảng tiêu đề</​dt></​dl><​ul><​li><​b>​Quốc tịch</​b>​ – Nếu một cầu thủ thi đấu bóng đá quốc tế, quốc gia/các quốc gia anh ta từng thi đấu cho được đưa ra. Nếu không, quốc tịch của cầu thủ sẽ là đất nước nơi họ sinh ra.</​li>​
 +<​li><​b>​Sự nghiệp ở Liverpool F.C.</​b>​ – Năm mà cầu thủ thi đấu trận đầu tiên cho Liverpool cho tới năm mà cầu thủ thi đấu trận cuối cùng.</​li>​
 +<​li><​b>​Bắt đầu</​b>​ – Số lần ra sân ở đội hình xuất phát.</​li>​
 +<​li><​b>​Dự bị</​b>​ – Số trận vào thay người.</​li>​
 +<​li><​b>​Tổng</​b>​ – Tổng số lần ra sân.</​li></​ul><​p><​small>​ Chú thích: Không bao gồm các trận đấu ở giải giao hữu.</​small>​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181028214139
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.836 seconds
 +Real time usage: 0.967 seconds
 +Preprocessor visited node count: 11677/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 142903/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12813/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 992/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 380.271 ​     1 -total
 + ​17.97% ​  ​68.321 ​   206 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sortname
 + ​13.47% ​  ​51.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.28% ​  ​46.716 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 + ​10.85% ​  ​41.257 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.02% ​  ​38.116 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  8.47%   ​32.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Liverpool_F.C.
 +  7.39%   ​28.089 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.11%   ​11.830 ​   206 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sort
 +  2.96%   ​11.270 ​   107 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​ENG
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​817948-0!canonical and timestamp 20181028214139 and revision id 41579100
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-danh-s-ch-c-c-c-u-th-c-a-c-u-l-c-b-liverpool-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)