User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-10-qu-c-gia-c-s-n-l-ng-v-ng-cao-nh-t-n-m-2011-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-danh-s-ch-10-qu-c-gia-c-s-n-l-ng-v-ng-cao-nh-t-n-m-2011-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Từ xa xưa vàng đã được xem là một kim loại quý giá, và ngày nay vị trí của nó không thay đổi trong suy nghĩ của nhân loại. Danh sách 10 quốc gia có sản lượng vàng cao nhất 2011, là một bảng thống kê bao gồm 10 quốc gia có sản lượng vàng đứng đầu thế giới, trong đó đứng đầu bản xếp hạng là Trung Quốc và cuối bảng là Uzbekistan, sản lượng chênh lệch giữa quốc gia đứng đầu và đứng cuối là 225 tấn vàng.
 +</​p><​p>​Nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của thế giới đối với vàng, các quốc gia sản xuất kim loại này đã đẩy mạnh khai thác trong năm 2011, nâng tổng sản lượng vàng toàn cầu lên 2.700 tấn, tăng 5,5% so với năm 2010. Đây là số liệu trong một báo cáo về khoáng sản do Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) công bố mới đây.
 +</​p><​p>​Nguồn cung vàng của thế giới không phải là vô hạn. Vàng có mặt trên mọi lục địa, trừ Nam Cực, nhưng cho đến nay, thế giới mới chỉ khai thác được khoảng 170.000 tấn vàng.
 +</​p><​p>​Thực tế là, chỉ còn có khoảng 100.000 tấn vàng nữa trong trữ lượng vàng đã được phát hiện của thế giới có thể được khai thác có hiệu quả về mặt kinh tế trong tương lai. Thêm vào đó, sản lượng vàng toàn cầu mỗi năm hiện vào khoảng 2.500 tấn. Như vậy, trữ lượng vàng của thế giới có thể sẽ cạn kiệt trong vòng 4 thập niên tới đây.
 +Với các dữ liệu từ USGS, trang China.org.cn đưa ra danh sách 10 nước sản xuất nhiều vàng nhất thế giới năm 2011.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181010143436
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.148 seconds
 +Preprocessor visited node count: 143/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4252/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 124.029 ​     1 -total
 + ​58.70% ​  ​72.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​41.21% ​  ​51.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​34.72% ​  ​43.068 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​25.79% ​  ​31.990 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1395747-0!canonical and timestamp 20181010143436 and revision id 22164806
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-danh-s-ch-10-qu-c-gia-c-s-n-l-ng-v-ng-cao-nh-t-n-m-2011-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)