User Tools

Site Tools


101-danh-nh-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-danh-nh-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Danh Nhưỡng</​b>​ (1929 - 2017) là một tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Ông hiện là Trưởng lão Hòa thượng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nguyên thủy Khmer, Giáo phẩm Hệ phái Nguyên thủy Khmer.
 +</​p><​p>​Ông sinh ngày 7 tháng 6 năm 1929, quê quán tại Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
 +</​p><​p>​Ông được chính phủ Myanmar trao tặng tước hiệu Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja (<​i>​Tối thượng Đại Pháp sư</​i>​),​ một tước hiệu cao quý của chính phủ Myanmar nhằm tôn vinh những đóng góp cao quý của các tu sĩ giáo phẩm Phật giáo nguyên thủy các nước trong sự nghiệp về Hoằng pháp (Saddhamma Jotikadhaja) và Trí tuệ (Pandita) tại các nước Phật giáo trên thế giới.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Kiên Giang.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng đã thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày mùng 05 tháng 7 năm Đinh Dậu), tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181011080124
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 261/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8238/​2097152 bytes
 +Template argument size: 385/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2293/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​76.170 ​     1 -total
 + ​71.07% ​  ​54.132 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​55.73% ​  ​42.452 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.60% ​  ​17.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Ph&#​7853;​t_gi&​aacute;​o_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.43% ​  ​15.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.62% ​   8.852      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.10%    4.649      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  5.71%    4.348      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1465047-0!canonical and timestamp 20181011080124 and revision id 30689643
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-danh-nh-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)