User Tools

Site Tools


101-d-ng-thanh-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-d-ng-thanh-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Dương Thanh Bình</​b>​ (sinh ngày 8 tháng 8 năm 1961) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Cà Mau.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Dương Thanh Bình sinh ngày 8 tháng 8 năm 1961, quê quán xã Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông tham gia cách mạng từ năm 1977, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1 tháng 1 năm 1981.<​sup id="​cite_ref-vp_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Dương Thanh Bịn có bằng Cử nhân chính trị, Cử nhân kinh tế<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Trước đó, ông từng đảm nhận các chức vụ như Phó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.
 +</​p><​p>​Ngày 29 tháng 9 năm 2010, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015, Dương Thanh Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 09.2015 tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 ông tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.<​sup id="​cite_ref-vp2_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181030222520
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.249 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1375/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19222/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1566/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4608/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.06 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 225.198 ​     1 -total
 + ​59.85% ​ 134.777 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​55.23% ​ 124.373 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​30.90% ​  ​69.581 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​27.19% ​  ​61.222 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​19.19% ​  ​43.215 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 + ​12.88% ​  ​29.000 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y
 + ​10.31% ​  ​23.223 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 +  6.82%   ​15.365 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.78%   ​15.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​ng&​agrave;​y
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463182-0!canonical and timestamp 20181030222519 and revision id 36436263
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-d-ng-thanh-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)