User Tools

Site Tools


101-d-ng-ho-ng-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-d-ng-ho-ng-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Dương Hoàng Hương</​b>​ (sinh ngày 5 tháng 11 năm 1970) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Phú Thọ.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hiện tại, ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.
 +</p>
  
 +<​p>​Ông quê ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
 +</​p><​p>​Ngày sinh: 5/11/1970
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao , Phú Thọ
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Luật, Thạc sỹ kinh tế phát triển
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XIII(kiêm nhiệm),​Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Huyện ủy Cẩm Khê, thị trấn Lâm Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 28/6/1997
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Phú Thọ
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181010164229
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.089 seconds
 +Preprocessor visited node count: 205/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6431/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1001/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.274 ​     1 -total
 + ​66.90% ​  ​47.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​55.96% ​  ​39.325 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.07% ​  ​15.511 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​18.85% ​  ​13.245 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​12.98% ​   9.123      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​10.78% ​   7.575      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463294-0!canonical and timestamp 20181010164229 and revision id 36982493
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-d-ng-ho-ng-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)