User Tools

Site Tools


101-cpld-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-cpld-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​242px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​%EC%95%8C%ED%85%8C%EB%9D%BC_%EB%A7%A5%EC%8A%A42_CPLD.jpg/​240px-%EC%95%8C%ED%85%8C%EB%9D%BC_%EB%A7%A5%EC%8A%A42_CPLD.jpg"​ width="​240"​ height="​180"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​%EC%95%8C%ED%85%8C%EB%9D%BC_%EB%A7%A5%EC%8A%A42_CPLD.jpg/​360px-%EC%95%8C%ED%85%8C%EB%9D%BC_%EB%A7%A5%EC%8A%A42_CPLD.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​%EC%95%8C%ED%85%8C%EB%9D%BC_%EB%A7%A5%EC%8A%A42_CPLD.jpg/​480px-%EC%95%8C%ED%85%8C%EB%9D%BC_%EB%A7%A5%EC%8A%A42_CPLD.jpg 2x" data-file-width="​1374"​ data-file-height="​1032"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​CPLD</​b>​ (viết tắt của Complex Programmable Logic Device) là một vi mạch mà người dùng có thể lập trình được. Nó cũng tương tự như FPGA về ứng dụng nhưng không có nhiều cổng logic (logic gates) như FPGA. Do đó nếu cần thiết kế những mạch phức tạp (Ví dụ như khi thiết kế một CPU mềm thì nên dùng FPGA.) CPLD chỉ phù hợp cho những thiết kế đơn giản. Trong khi FPGA thì dựa trên SRAM, CPLD lại dựa trên EEPROM, do dó nó ghi nhớ được lập trình khi tắt nguồn điên. Chỉ cần nạp điện lên là CPLD có thể hoạt động mà không cần phải tải lập trình xuống như FPGA.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​
 +Những hãng chế tạo CPLD gồm có Xilinx, Altera, Lattice và Actel.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011081544
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.083 seconds
 +Preprocessor visited node count: 195/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6592/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2250/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.55 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​60.822 ​     1 -total
 + ​72.67% ​  ​44.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​63.14% ​  ​38.405 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​27.19% ​  ​16.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​24.57% ​  ​14.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​13.80% ​   8.393      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1395767-0!canonical and timestamp 20181011081544 and revision id 41103653
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-cpld-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)