User Tools

Site Tools


101-chu-s-n-h-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-chu-s-n-h-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chu Sơn Hà</​b>​ (sinh 25/8/1956 tại xã Thái Hòa huyện Ba Vì thành phố Hà Nội) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XII, và Quốc hội Việt Nam khoá XIII. Khi trúng cử khoá XII thì ông là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XII. Anh trúng cử với tỷ lệ phiếu là 69,79 phần trăm. Anh ở đoàn đại biểu Quốc hội từ Hà Nội.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ngày sinh: 25/8/1956
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì , TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 20/2/1979
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Địa phương
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 1994-1999; 1999-2004; Thành phố khóa XIII, XIV
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181012022129
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.049 seconds
 +Preprocessor visited node count: 197/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4859/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 728/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 577 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​33.238 ​     1 -total
 + ​75.52% ​  ​25.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​68.82% ​  ​22.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​56.99% ​  ​18.943 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​12.46% ​   4.140      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.60% ​   3.856      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1395090-0!canonical and timestamp 20181012022129 and revision id 36982450
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-chu-s-n-h-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)