User Tools

Site Tools


101-chi-r-n-khi-m-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-chi-r-n-khi-m-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chi Rắn khiếm</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Oligodon</​b></​i>​) là một chi rắn bản địa của khu vực Đông và Nam Á.
 +</​p><​p>​Các loài rắn của chi <​i>​Oligodon</​i>​ là những động vật bò sát ăn trứng và thường có chiều dài dưới 90 cm (35 inch). Các loài thể hiện các kiểu màu và sọc không giống nhau. sinh sống chủ yếu nhờ việc lùng sục trứng chim và bò sát. Ngoài trứng ra, chúng cũng ăn cả thằn lằn, ếch nhái và các loài động vật gặm nhấm nhỏ.
 +</​p><​p>​Các loài rắn của chi <​i>​Oligodon</​i>​ có răng nọc ở phía sau. Chúng có một bộ các răng to nằm ở phía cuối miệng cũng như các tuyến nọc chức năng. Tuy vậy nhưng chúng lại không nguy hiểm cho con người. Các loài rắn này chủ yếu kiếm ăn ban đêm, và sống trên mặt đất trong các khu rừng trưởng thành.
 +</​p><​p>​Tên gọi trong tiếng Anh của rắn khiếm là kukri snake, do các răng sau rộng, phẳng và cong của chúng trông rất giống như kukri, một loại dao có hình dáng đặc biệt của người Nepal. Những chiếc răng này là sự thích nghi đặc biệt của rắn khiếm với loại hình thức ăn chủ yếu của chúng (trứng).
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181031011057
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.244 seconds
 +Real time usage: 0.297 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1578/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14534/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1649/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1728/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 221.761 ​     1 -total
 + ​68.81% ​ 152.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​42.98% ​  ​95.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.06% ​  ​37.837 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.71% ​  ​32.621 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.93%   ​22.029 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.76%   ​19.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  8.18%   ​18.142 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Colubrinae-stub
 +  7.32%   ​16.230 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.60%    7.979      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1401617-0!canonical and timestamp 20181031011057 and revision id 26769609
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-chi-r-n-khi-m-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)