User Tools

Site Tools


101-ch-tam-h-ng-l-n-th-hai-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ch-tam-h-ng-l-n-th-hai-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​Antony_with_Octavian_aureus.jpg/​300px-Antony_with_Octavian_aureus.jpg"​ width="​300"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​8b/​Antony_with_Octavian_aureus.jpg 1.5x" data-file-width="​386"​ data-file-height="​194"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Roman aurei bearing the portraits of Mark Antony (left) and Octavian (right), issued in 41 BC to celebrate the establishment of the Second Triumvirate by Octavian, Antony and Marcus Lepidus in 43 BC. Both sides bear the inscription "III VIR R P C", meaning "One of Three Men for the Regulation of the Republic"​.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Chế độ tam hùng lần thứ hai</​b>​ (tiếng La tinh: <​i>​Secundus Triumviratus</​i>​ hoặc <​i>​Alter Triumviratus</​i>​) là tên do các sử gia đặt cho liên minh chính trị chính thức của Octavian (sau này được gọi là Augustus), Marcus Aemilius Lepidus, và Mark Antony<​sup id="​cite_ref-Ceasar_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ được hình thành ngày 26 tháng 11, 43 TCN với việc ban hành Lex Titia, đạo luật đặt dấu chấm hết cho Cộng hòa La Mã. Chế độ tam hùng này tồn tại trong 2 nhiệm kỳ 5 năm, từ 43 TCN - 33 TCN.
 +</​p><​p>​Không giống như Chế độ tam hùng lần thứ 1 thành lập trước đó, Chể độ tam hùng lần thứ hai là một thể chế hợp pháp và chính thức đã được hội nghị công dân La Mã phê chuẩn. Quyền lực không thể lấn át của tam hùng đã vượt qua bất kỳ vị quan nào khác, kể cả quan chấp chính tối cao.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011215020
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.085 seconds
 +Preprocessor visited node count: 171/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5435/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1354/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.095 ​     1 -total
 + ​73.85% ​  ​47.336 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​64.68% ​  ​41.459 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.98% ​  ​16.652 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​23.25% ​  ​14.902 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​14.07% ​   9.019      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405135-0!canonical and timestamp 20181011215020 and revision id 40991960
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ch-tam-h-ng-l-n-th-hai-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)