User Tools

Site Tools


101-ch-ngh-a-h-nh-vi-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ch-ngh-a-h-nh-vi-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chủ nghĩa hành vi</​b>​(Behaviorism) là một thuyết triết học tinh thần dựa trên mệnh đề là tất cả những thứ mà sinh vật làm - bao gồm hành động, suy nghĩ, cảm giác- có thể thể và cần được xem như những hành vi, và rằng các rối loạn tâm lý được điều trị tốt nhất bằng việc điều chỉnh mô hình hành vi hoặc thay đổi môi trường.<​sup id="​cite_ref-Skinner1984_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Theo chủ nghĩa hành vi, đáp ứng của cá nhân đối với những kích thích môi trường khác nhau hình thành nên hành vi của chúng ta. Những người theo thuyết này tin rằng hành vi có thể nghiên cứu theo một cách có phương pháp và có thể hiểu được mà không có sự xem xét các trạng thái tinh thần bên trong. Do đó, tất cả hành vi có thể sáng tỏ không cần phản các trạng thái tâm lý tinh thần. Trường phái này khẳng định rằng những hành vi cần được miêu tả một cách khoa học không cần viện đến cá sự kiện sinh lý bên trong hay những cấu trúc có tính giả thiết như tinh thần.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181016190339
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.147 seconds
 +Preprocessor visited node count: 271/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12330/​2097152 bytes
 +Template argument size: 89/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3211/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.92 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 132.524 ​     1 -total
 + ​43.47% ​  ​57.613 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​41.86% ​  ​55.477 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Underlinked
 + ​27.88% ​  ​36.953 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ambox
 + ​24.97% ​  ​33.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 + ​12.44% ​  ​16.482 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​11.08% ​  ​14.685 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.12%    8.117      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.00%    6.630      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  4.55%    6.027      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405818-0!canonical and timestamp 20181016190339 and revision id 41104888
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ch-ngh-a-h-nh-vi-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)