User Tools

Site Tools


101-c-u-d-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-c-u-d-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Cầu Dùng</​b>​ hay <​b>​cầu treo Dùng</​b>​ là một cây cầu đường bộ trên quốc lộ 46B bắc qua sông Lam, ở vị trí <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​18°47′18″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°19′50″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​18,​7883333°B 105,​3305555°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​18.7883333;​ 105.3305555</​span></​span></​span></​span>,​ thuộc địa phận Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cầu dài 215 mét, là cầu treo dây võng.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Nuvola_apps_ksysv.png/​30px-Nuvola_apps_ksysv.png"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Nuvola_apps_ksysv.png/​45px-Nuvola_apps_ksysv.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Nuvola_apps_ksysv.png/​60px-Nuvola_apps_ksysv.png 2x" data-file-width="​128"​ data-file-height="​128"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề giao thông ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181011023144
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.069 seconds
 +Preprocessor visited node count: 171/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5892/​2097152 bytes
 +Template argument size: 215/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 734 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.223 ​     1 -total
 + ​62.89% ​  ​32.841 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​30.20% ​  ​15.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_giao_th&​ocirc;​ng
 + ​26.11% ​  ​13.636 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​16.78% ​   8.761      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.82%    3.042      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1401766-0!canonical and timestamp 20181011023144 and revision id 22153622
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-c-u-d-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)