User Tools

Site Tools


101-c-t-m-nga-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-c-t-m-nga-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá tầm Nga</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i>​Acipenser gueldenstaedtii</​i>​),​ là một loài cá tầm, là một trong những loài cá có giá trị lớn nhất trong các con sông ở Nga, tại đây chúng được gọi là osétr (oсётр);​ người ta cho rằng chúng còn sinh sống cả trong những con sông vùng Siberi và có thể tới tận hồ Baikal. Chúng có kích thước tương tự như cá tầm thông thường và đã từng khá phổ biến tại các con sông chảy ra biển Đen và biển Caspi. Trên ¼ lượng trứng cá muối và thạch cá tầm được sản xuất tại Nga và Iran là từ loài cá này. Tuy nhiên, do đánh bắt trộm và đánh bắt thái quá nên hiện nay nó là loài đang nguy cấp.
 +</​p><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Acipenser_gueldenstaedtii_head.jpg/​220px-Acipenser_gueldenstaedtii_head.jpg"​ width="​220"​ height="​299"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Acipenser_gueldenstaedtii_head.jpg/​330px-Acipenser_gueldenstaedtii_head.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Acipenser_gueldenstaedtii_head.jpg/​440px-Acipenser_gueldenstaedtii_head.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​1222"/> ​ </​div></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​p><​br/>​Bản mẫu:​Sturgeon-stub
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181011201028
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.229 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1519/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35073/​2097152 bytes
 +Template argument size: 984/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 174.650 ​     1 -total
 + ​68.31% ​ 119.303 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​37.80% ​  ​66.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​26.25% ​  ​45.839 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​21.33% ​  ​37.250 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Acipenseriformes
 + ​14.33% ​  ​25.026 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.46%    9.528      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  3.92%    6.844      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.55%    6.194      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.40%    5.942      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405923-0!canonical and timestamp 20181011201027 and revision id 31018816
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-c-t-m-nga-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)