User Tools

Site Tools


101-c-t-m-ba-t-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-c-t-m-ba-t-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá tầm Ba Tư</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Acipenser persicus</​b></​i>​) là một loài cá tầm. Cá tầm Ba Tư có một cơ thể thon dài, cồng kềnh với màu hơi xanh biển.<​sup id="​cite_ref-Caspian_Environment_Org_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Đây là loại cá tầm là đặc hữu của vùng biển Caspi và Biển Đen, nhưng chủ yếu cư trú ở vùng phía nam biển Caspi. Các quần thể cá này cũng có thể hiện diện trong các nhánh sông vào biển Caspi. Cá tầm này là loài cá thương mại quan trọng có giá trị để lấy thịt nhưng chủ yếu là cho trứng của chúng.<​sup id="​cite_ref-Sperm_article_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Trước đây mặt ở khắp nơi trong khu vực, đánh bắt cá của cá tầm cho trứng cá nặng đã khiến nó rơi vào tình trạng loài cực kỳ nguy cấp.<​sup id="​cite_ref-IUCN_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Acipenser persicus tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<​p>​Bản mẫu:Sơ khai cá tầm
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011201118
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.271 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2058/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 44593/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1858/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2623/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.89 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 218.935 ​     1 -total
 + ​53.87% ​ 117.945 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​33.61% ​  ​73.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.05% ​  ​41.710 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​18.31% ​  ​40.077 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.89% ​  ​34.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Acipenseriformes
 + ​13.52% ​  ​29.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​11.03% ​  ​24.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.47%   ​18.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.73%   ​16.928 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405935-0!canonical and timestamp 20181011201118 and revision id 22153831
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-c-t-m-ba-t-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)