User Tools

Site Tools


101-c-n-b-o-t-i-h-i-ph-ng-n-m-1881-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-c-n-b-o-t-i-h-i-ph-ng-n-m-1881-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bão tại Hải Phòng năm 1881</​b>​ là một cơn bão đã tấn công Hải Phòng thuộc vùng Bắc Kỳ của nước Đại Nam vào ngày 8 tháng 10 năm 1881; trước đó nó cũng đã tấn công khu vực phía Bắc vùng Đông Ấn thuộc Tây Ban Nha.<sup id="​cite_ref-Epic_disasters_hurricanes_2-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Tổng số nạn nhân thiệt mạng do bão lên tới con số khoảng 300.000, 20.000 trong số đó là tại vùng Đông Ấn thuộc Tây Ban Nha, ngày nay là Philippines,​ khiến nó trở thành một trong những cơn bão thảm khốc nhất trong lịch sử. Đây là cơn bão chết chóc nhất tại Philippines,​ con số người chết nhiều gấp 3 lần so với bão Haiyan; và nó đồng thời cũng là xoáy thuận nhiệt đới làm chết nhiều người thứ 3 từng được ghi nhận.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Tại Việt Nam, nếu tính theo thang bậc được sử dụng tại quốc gia này hiện tại, cơn bão đổ bộ vào Hải Phòng tháng 10 năm 1881 đạt sức gió cấp 13-14, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam không khẳng định và cũng không phủ nhận con số thiệt hại nhân mạng vì cơ quan này không có đủ hồ sơ dữ liệu song cũng cho rằng "​thiệt hại nhân mạng là không nhỏ với những vùng đồng bằng trũng như ở nước ta một khi không có sự đề phòng"​.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181010160538
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.149 seconds
 +Preprocessor visited node count: 503/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13214/​2097152 bytes
 +Template argument size: 718/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3362/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.54 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 117.859 ​     1 -total
 + ​54.43% ​  ​64.146 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Hurricane
 + ​41.84% ​  ​49.314 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​29.96% ​  ​35.313 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.60% ​  ​27.812 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.40% ​  ​14.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_Ph&​ograve;​ng
 + ​10.57% ​  ​12.459 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.11%    7.201      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.03%    5.932      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hide_in_print
 +  1.04%    1.231      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Clear
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1485139-0!canonical and timestamp 20181010160538 and revision id 39486711
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-c-n-b-o-t-i-h-i-ph-ng-n-m-1881-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)