User Tools

Site Tools


101-c-c-hang-ng-elephanta-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-c-c-hang-ng-elephanta-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​18°57′30″B</​span>​ <span class="​longitude">​72°55′50″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​18,​95833°B 72,​93056°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​18.95833;​ 72.93056</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +<​b>​Các hang động Elephanta</​b>​ (tiếng Marathi: <span lang="​mr"​ title="​Văn bản tiếng Marathi">​घारापुरीची लेणी</​span>,​ <​i>​Gharapurichya Lenee</​i>​) là một hệ thống các hang động điêu khắc tọa lạc trên đảo Elephanta hay <​i>​Gharapuri</​i>​ (nghĩa "​thành phố của các hang động"​) ở Mumbai Harbour, 10 kilômét (6,2 mi) về phía đông thành phố Mumbai, thuộc bang  Maharashtra. Đảo này nằm ở một nhánh của biển Ả Rập, gồm hai nhóm động; nhóm thứ nhất là một nhóm 5 động Hindu lớn, nhóm thứ hai nhỏ hơn gồm hai động Phật giáo. Nhóm động Hindu gồm các điêu khắc trên đá, đại diện giáo phái Hindu Shaiva, thờ thần Shiva.<​sup id="​cite_ref-unesco_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-list_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​dl><​dt>​Sách</​dt></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181026210916
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.344 seconds
 +Real time usage: 0.430 seconds
 +Preprocessor visited node count: 754/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36928/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1063/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1857/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.210/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.26 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 367.926 ​     1 -total
 + ​41.36% ​ 152.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-mr
 + ​40.77% ​ 149.997 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​LangWithName
 + ​39.63% ​ 145.806 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​11.01% ​  ​40.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_World_Heritage_Site
 + ​10.56% ​  ​38.851 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.64%   ​35.454 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.19%   ​33.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.16%   ​33.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  7.33%   ​26.959 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1458023-0!canonical and timestamp 20181026210916 and revision id 22098490
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-c-c-hang-ng-elephanta-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)