User Tools

Site Tools


101-boryspil-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-boryspil-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Boryspil</​b>​ (tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​Бориспіль</​span>,​ chuyển tự <​i>​Boryspil’</​i>,​ tiếng Nga: <span lang="​ru">​Борисполь</​span>;​ cũng viết là <​i>​Borispol</​i>​) là một thành phố nằm ở tỉnh Kiev ở miền bắc Ukraina. Phục vụ như là trung tâm hành chính của Raion Boryspil (huyện), thành phố chính nó cũng được xem như là một raion riêng biệt trong tỉnh (<​i>​oblast</​i>​) này.
 +Ước tính dân số hiện nay là khoảng 53.400 người (tính đến 2004).
 +</​p><​p>​Mặc dù được biết đến như một khu định cư ít nhất là từ năm 1154 và được biết đến dưới cái tên hiện đại từ năm 1590, mãi đến năm 1956 khu vực này mới được nhận tư cách thành phố. Hiện nay thành phố là nơi có sân bay chính của nước này, sân bay quốc tế Boryspil (mã quốc tế KBP) và một số ngành công nghiệp nhỏ khác.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181030030836
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.384 seconds
 +Real time usage: 0.483 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3300/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36318/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1896/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 7/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.203/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.56 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 444.440 ​     1 -total
 + ​67.56% ​ 300.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​53.74% ​ 238.835 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.27% ​ 125.665 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-uk
 +  7.02%   ​31.216 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.98%   ​22.152 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.91%   ​21.826 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  3.82%   ​16.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  3.54%   ​15.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  3.20%   ​14.234 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​787712-0!canonical and timestamp 20181030030835 and revision id 23998870
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-boryspil-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)