User Tools

Site Tools


101-b-i-th-an-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-th-an-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bùi Thị An</​b>​ (sinh 10/​12/​1943)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là đại biểu quốc hội Việt Nam khoá XIII.
 +</​p><​p>​Khi trúng cử thì bà là Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội, Viện trưởng Viện tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng. Bà trúng cử với tỷ lệ phiếu là 60,02 phần trăm. Bà thực hiện công tác đại biểu ở đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Giới tính: Nữ
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản , Nam Định
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Chuyên ngành Hóa Lý
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội hóa học Việt Nam; Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội; Viện trưởng Viện tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Viện tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 10/5/1963
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố (2004-2011)
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181011001616
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.078 seconds
 +Preprocessor visited node count: 224/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6238/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1610/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​59.053 ​     1 -total
 + ​68.70% ​  ​40.567 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​59.24% ​  ​34.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.55% ​  ​15.088 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​23.03% ​  ​13.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​15.90% ​   9.391      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.44%    3.214      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1394812-0!canonical and timestamp 20181011001616 and revision id 36778808
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-th-an-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)