User Tools

Site Tools


101-axit-lactic-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-axit-lactic-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Axit lactic</​b>​ hay <​b>​axit sữa</​b>​ là một hợp chất hóa học đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hóa và lần đầu được phân tách vào năm 1780 bởi nhà hóa học Thụy Điển Carl Wilhelm Scheele. Axit lactic là một axit cacboxylic với công thức hóa học C<​sub>​3</​sub>​H<​sub>​6</​sub>​O<​sub>​3</​sub>​. Nó có một nhóm hydroxyl đứng gần nhóm cacboxyl khiến nó là một axit alpha hydroxy (AHA). Trong dung dịch, nó có thể mất một proton từ nhóm acid, tạo ra ion <​b>​lactate</​b>​ CH<​sub>​3</​sub>​CH(OH)COO<​sup>​−</​sup>​.
 +</​p><​p>​Khi vận động viên vận động mạnh và cơ thể không cung cấp đủ oxy nữa, thì cơ thể sẽ mượn glucose từ các tế bào để biến thành axit lactic. Quá trình này sinh ra 150kJ năng lượng:
 +</​p><​p>​Phương trình:
 +</​p><​p>​C<​sub>​6</​sub>​H<​sub>​12</​sub>​O<​sub>​6</​sub>​ --&gt; 2C<​sub>​3</​sub>​H<​sub>​6</​sub>​O<​sub>​3</​sub>​ + 150kJ
 +</​p><​p>​Axit lactic là chất chính tạo ra cảm giác mỏi ở cơ bắp.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dawson,​ R. M. C. <i>et al</​i>​.,​ <​i>​Data for Biochemical Research</​i>,​ Oxford, Clarendon Press, 1959.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181011225310
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.185 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1101/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26975/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4327/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 311/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +114.15% ​ 161.246 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +100.00% ​ 141.264 ​     1 -total
 + ​85.82% ​ 121.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_new
 + ​22.97% ​  ​32.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Identifiers
 + ​14.96% ​  ​21.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Properties
 + ​10.27% ​  ​14.511 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  9.27%   ​13.098 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.78%   ​12.403 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 +  7.39%   ​10.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Related
 +  5.18%    7.319      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783915-0!canonical and timestamp 20181011225309 and revision id 40634308
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-axit-lactic-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)