User Tools

Site Tools


101-anthemis-tinctoria-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-anthemis-tinctoria-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Anthemis tinctoria</​b></​i>,​ hay <​b>​Camomila amarilla</​b>,​ là một loài thực vật thuộc chi <​i>​Anthemis</​i>​ trong họ Cúc. Loài này phân bố ở Địa Trung Hải và Tây Á. Lá có lông, hoa màu vàng như hoa cúc, nở vào mùa hè. Cây cao đến 60 cm.
 +Loài cây này không được sử dụng ẩm thực hoặc sử dụng thương mại hạn chế cho mục đích làm dược phẩm. Tuy nhiên, nó tạo ra màu vàng và đã từng được làm thuốc nhuộm.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Florae Siculae Synopsis 2: 866. 1844 [1845].</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​RHS A-Z encyclopedia of garden plants</​i>​. United Kingdom: Dorling Kindersley. 2008. tr. 1136. ISBN 1405332964.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAnthemis+tinctoria&​amp;​rft.btitle=RHS+A-Z+encyclopedia+of+garden+plants&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1405332964&​amp;​rft.pages=1136&​amp;​rft.place=United+Kingdom&​amp;​rft.pub=Dorling+Kindersley&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181014103515
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.189 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1364/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13439/​2097152 bytes
 +Template argument size: 974/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1144/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 161.560 ​     1 -total
 + ​69.49% ​ 112.267 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​39.60% ​  ​63.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.60% ​  ​33.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.92% ​  ​22.492 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​13.86% ​  ​22.399 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  9.38%   ​15.149 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Anthemideae-stub
 +  8.28%   ​13.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.21%    6.794      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.57%    5.775      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405515-0!canonical and timestamp 20181014103515 and revision id 40381094
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-anthemis-tinctoria-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)