User Tools

Site Tools


101-anh-s-n-th-tr-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-anh-s-n-th-tr-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Anh Sơn.</​div>​
 +<​p><​b>​Anh Sơn</​b>​ là một thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Anh Sơn có diện tích 2,86 km², dân số năm 2016 là 5.450 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1905 người/​km².
 +</​p><​p>​Thị trấn nằm trên quốc lộ 7A bên hữu ngạn sông Lam, tại tọa độ <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​18°55′54″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°4′43″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​18,​93167°B 105,​07861°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​18.93167;​ 105.07861</​span></​span></​span></​span>,​ cách thành phố Vinh chừng 70 km, và cách điểm giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 7 chỉ chừng 5 km. Chính nhờ vị trí này, thị trấn Anh Sơn được xem là trung tâm đầu mối dịch vụ thương mại giữa hai tuyến đường nói trên.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181011031506
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.226 seconds
 +Preprocessor visited node count: 980/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39280/​2097152 bytes
 +Template argument size: 894/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2151/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.15 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 177.781 ​     1 -total
 + ​59.44% ​ 105.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​53.53% ​  ​95.171 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.60% ​  ​38.408 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.84% ​  ​31.720 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.51% ​  ​22.239 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.88%   ​17.565 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Anh_S&#​417;​n
 +  8.55%   ​15.208 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.07%   ​12.577 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.58%   ​11.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797164-0!canonical and timestamp 20181011031506 and revision id 40657748
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-anh-s-n-th-tr-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)