User Tools

Site Tools


101-an-ninh-t-y-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-an-ninh-t-y-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​An Ninh Tây</​b>​ là một xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã An Ninh Tây có diện tích 21,45 km², dân số năm 1999 là 9139 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 426 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Địa giới của xã An Ninh Tây:
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Có 5 ấp: An Thuỷ,An Hoà,Sơn Lợi,An Thạnh,An Ninh
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Trường Tiểu học An Ninh Tây (gồm 5 cơ sở ở 5 ấp)</​li>​
 +<​li>​Trường Trung học Cơ sở An Ninh</​li></​ul>​
 +
 +<​p>​Xã An Ninh Tây thuộc huyện Đức Hòa từ ngày 24 tháng 03 năm 1979<sup id="​cite_ref-128-CP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ nay.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định 128-CP<​sup id="​cite_ref-128-CP_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 24 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã An Ninh thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã An Ninh Đông và xã An Ninh Tây.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181010192612
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.280 seconds
 +Preprocessor visited node count: 952/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36970/​2097152 bytes
 +Template argument size: 716/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2514/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 228.810 ​     1 -total
 + ​52.82% ​ 120.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.84% ​ 107.164 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.64% ​  ​56.379 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7913;​c_H&​ograve;​a
 + ​16.92% ​  ​38.717 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.78% ​  ​33.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.17% ​  ​23.278 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.12%   ​16.301 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.76%   ​13.184 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.84%   ​11.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Long_An
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794115-0!canonical and timestamp 20181010192611 and revision id 40657546
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-an-ninh-t-y-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)