User Tools

Site Tools


101-an-ninh-ng-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-an-ninh-ng-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​An Ninh Đông</​b>​ là một xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã An Ninh Đông có diện tích 18,31 km², dân số năm 1999 là 7807 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 426 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Có 5 ấp: Hòa Hiệp 1, An Hưng,An Định,An Thuận, An Hiệp
 +</p>
 +
 +<​p>​Địa giới của xã An Ninh Đông:
 +</p>
 +
 +<​p>​Đất trồng phù hợp cho việc trồng lúa và dậu phộng phát triển
 +với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều làm cho cây cối xanh tốt quanh năm, cây cỏ thì xanh tốt làm cho việc chăn nuôi trâu, bò phát triển.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Về giáo dục thì có: 1 trường tiểu học "​Trường tiểu học An Ninh Đông"</​li></​ul><​p>​1 trường Trung học phổ thông : Trường Trung học Phổ thông An Ninh
 +</p>
 +<​ul><​li>​Về y tế thì có 1 trạm y tế</​li></​ul>​
 +
 +<​p>​Xã An Ninh Đông thuộc huyện Đức Hòa từ ngày 24 tháng 03 năm 1979<sup id="​cite_ref-128-CP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ nay.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định 128-CP<​sup id="​cite_ref-128-CP_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 24 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã An Ninh thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã An Ninh Đông và xã An Ninh Tây.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181012045223
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.195 seconds
 +Preprocessor visited node count: 953/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37173/​2097152 bytes
 +Template argument size: 758/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2520/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.054/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 159.047 ​     1 -total
 + ​58.58% ​  ​93.163 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​53.02% ​  ​84.334 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.66% ​  ​36.036 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.32% ​  ​32.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.28% ​  ​22.720 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.93% ​  ​17.382 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7913;​c_H&​ograve;​a
 +  8.25%   ​13.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.92%   ​11.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.39%   ​10.166 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Long_An
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794114-0!canonical and timestamp 20181012045223 and revision id 40657551
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-an-ninh-ng-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)