User Tools

Site Tools


101-an-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-an-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​An Đôn</​b>​ là một phường thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường An Đôn được thành lập theo quyết định số 31/​2008/​NĐ-CP,​ ngày 19 tháng 3 năm 2008 về điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng để mở rộng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Theo đó thành lập phường An Đôn thuộc thị xã Quảng Trị trên cơ sở điều chỉnh 191,56 ha diện tích tự nhiên và 1.515 nhân khẩu (phần diện tích và nhân khẩu của xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong điều chỉnh về thị xã Quảng Trị); 69 ha diện tích tự nhiên và 96 nhân khẩu của phường 1.
 +</​p><​p>​Phường An Đôn có diện tích 2,61 km², dân số năm 2008 là 1611 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 617 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181011052717
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.230 seconds
 +Preprocessor visited node count: 874/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 45705/​2097152 bytes
 +Template argument size: 679/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1746/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.048/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 160.999 ​     1 -total
 + ​43.19% ​  ​69.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​34.75% ​  ​55.951 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.51% ​  ​37.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.10% ​  ​37.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_Qu&#​7843;​ng_Tr&#​7883;​
 + ​20.51% ​  ​33.020 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​17.67% ​  ​28.441 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.48%   ​15.265 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  8.45%   ​13.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.86%    7.817      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242148-0!canonical and timestamp 20181011052717 and revision id 40657730
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-an-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)