User Tools

Site Tools


101-alto-douro-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-alto-douro-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Douro</​b>​ là một vùng đất với độ cao 400 m, nằm ở phía Đông Bắc Bồ Đào Nha, gần Barqueiros và Mazouco trên khu vực biên giới với Tây Ban Nha, cảnh quan ở đây là những ruộng bậc thang trên các sườn đồi dốc và những thung lũng bên cạnh các con sông uốn lượn. Dọc theo sông Douro là những ruộng bậc thang ở Varosa, Corgo, Távora, Torto và Pinhão tạo ra một hệ thống cảnh quan văn hóa trồng nho nối tiếp nhau. Khí hậu khắc nghiệt và gió Đại Tây Dương nhưng nghề trồng nho và sản xuất rượu vang rất phát triển. Rất nhiều các bằng chứng khảo cổ tìm thấy những phiến đã có những hình chạm khắc cho thấy Douro là một thung lũng định cự, sản xuất rất cổ xưa, đại diện cho một nền văn hóa nổi bật nằm giữa thung lũng sông Côa và Águeda.
 +</​p><​p>​Với truyền thống lâu đời trên 2000 năm, sản phẩm rượu nho ở đây đã nổi tiếng khắp trên thế giới và nghề trồng nho ở Douro đã tạo ra một cảnh quan văn hóa tuyệt đẹp. Cảnh quan văn hóa này bao gồm khu sản xuất rượu, những hầm chứa rượu, nhà thờ có từ thế kỷ 18, những ngôi nhà, đường sá.. và những ruộng bậc thang trồng nho. Đây là một ví dụ nổi bật của một khu sản xuất rượu vang truyền thống ở châu Âu, phản ánh quá trình lao động sản xuất của con người và sự phát triển của hoạt động con người theo thời gian.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181011143720
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.111 seconds
 +Preprocessor visited node count: 391/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8699/​2097152 bytes
 +Template argument size: 629/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 825 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.186 ​     1 -total
 + ​71.11% ​  ​56.306 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_World_Heritage_Site
 + ​60.66% ​  ​48.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.63% ​  ​19.506 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7891;​_&#​272;&​agrave;​o_Nha
 + ​19.21% ​  ​15.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.01% ​   8.715      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​POR
 + ​10.13% ​   8.023      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.05%    5.579      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.22%    4.132      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_B&#​7891;​_&#​272;&​agrave;​o_Nha
 +  4.00%    3.168      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1483334-0!canonical and timestamp 20181011143720 and revision id 23903003
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-alto-douro-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)