User Tools

Site Tools


101-a-m-sung-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-a-m-sung-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​A Mú Sung</​b>​ là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã A Mú Sung nằm ở cực bắc của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 100 km về phía tây bắc.
 +</p>
 +<​p>​Sông Hồng và suối Lũng Pô là ranh giới tự nhiên với Trung Quốc, tổng chiều dài đường biên khoảng 18 km<​sup id="​cite_ref-ALLC_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Xã A Mú Sung có 11 thôn bản.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã A Mú Sung có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao xen lẫn thung sâu<sup id="​cite_ref-ALLC_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tỉnh lộ 108 chạy qua.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-ALLC-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Thông tin về xã A Mú Sung. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181012082059
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.144 seconds
 +Preprocessor visited node count: 655/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15993/​2097152 bytes
 +Template argument size: 498/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1321/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,002 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 100.936 ​     1 -total
 + ​50.05% ​  ​50.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​38.03% ​  ​38.386 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.19% ​  ​22.399 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​aacute;​t_X&​aacute;​t
 + ​19.79% ​  ​19.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​19.67% ​  ​19.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​17.92% ​  ​18.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​12.23% ​  ​12.346 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.56%    6.621      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.70%    2.727     23 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810313-0!canonical and timestamp 20181012082058 and revision id 40159146
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-a-m-sung-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)