User Tools

Site Tools


101-a-l-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-a-l-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​A Lù</​b>​ là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã A Lù nằm ở phía tây bắc của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 100 km về phía tây bắc.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã A Lù có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao, địa hình thấp dần từ đông nam sang tây bắc<​sup id="​cite_ref-ALLC_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-ALLC-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Thông tin về xã A Lù. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181011172846
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.113 seconds
 +Preprocessor visited node count: 648/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16297/​2097152 bytes
 +Template argument size: 621/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1161/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,002 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​81.581 ​     1 -total
 + ​56.36% ​  ​45.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​45.38% ​  ​37.023 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.72% ​  ​17.720 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​aacute;​t_X&​aacute;​t
 + ​17.39% ​  ​14.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.86% ​  ​12.943 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​13.94% ​  ​11.371 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.18%    7.491      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.02%    4.094      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.42%    1.977     23 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810316-0!canonical and timestamp 20181011172846 and revision id 40159142
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-a-l-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)